REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.opti-front.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.opti-front.pl zwanym dalej „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem” jest Opti-Front , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem Biertowice 153 32-440 Sułkowice posiadająca nr NIP: 681-202-22-71 oraz nr statystyczny REGON: 364669936 zwana dalej „Sprzedającym”.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej sklep.opti-front.pl
 3. Klient jest zobligowany do zapoznania się z niniejszymi zasadami przed dokonaniem zamówienia w Sklepie. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu w formie elektronicznej, co stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu za ustaloną tam cenę.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli Klient nie poda pełnych danych w formularzu zamówienia, w tym imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, lub jeśli podane przez Klienta dane są nieprawidłowe.
 3. Zamówienie zostaje zrealizowane przez Sprzedającego po jego potwierdzeniu. Potwierdzenie zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego oraz wysłaniu przez niego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Termin wypełnienia zamówienia może ulec zmianie w przypadku, gdy oczekiwanie na potwierdzenie lub opłatę trwa zbyt długo.
 5. Klient dokonujący zakupów ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu, gdy Sklep Internetowy wysyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 577-571-767 w dni powszednie od 10 do 16, bez Świąt lub wysłanie e-maila na adres sklep@opti-front.pl
 6. Informacja o dostępności towaru jest możliwa poprzez zadanie pytania do sklepu na email sklep@opti-front.pl.
 7. Termin wysyłki zamówienia liczony przez system jest w dniach kalendarzowych, należy odliczyć dni wolne od pracy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dostarczone produkty nie mogą zostać otwarte, zainstalowane lub użyte w jakikolwiek sposób i muszą być przechowywane w sposób właściwy i bezpieczny. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, zgodnym z jego oryginalnym stanem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży następuje na podstawie Art. 34. prawa konsumenta.
 3. Prawo do bezpłatnego zwrotu nie obejmuje towarów na indywidualne zamówienie lub towarów objętych wyprzedażą.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy ust. 1 pkt 9.
 5. Sklep Internetowy nie akceptuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, z wyjątkiem przypadków zwrotów wynikających z uszkodzenia produktu zgłoszonego w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki i zatwierdzonego przez sklep.
 6. Produkty zwracane lub reklamowane są wysyłane na ryzyko kupującego.
 7. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, z wyjątkiem przypadków, gdy przesyłka zawiera uszkodzone produkty zgłoszone przez Klienta. Zwrot powinien zostać dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca zaoferował, że sam odejmie towar. Wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu, aby zachować jego termin. W ciągu 30 dni od daty zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.
 9. Jeżeli umowa została zawarta poza siedzibą przedsiębiorstwa, a rzecz została dostarczona do miejsca zamieszkania konsumenta w momencie zawarcia umowy, to przedsiębiorca ma obowiązek odebrać rzecz na swój koszt, jeśli ze względu na charakter rzeczy nie może być ona odesłana w normalny sposób pocztą.
 10. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 11. Koszty dostawy zwracanej rzeczy są zwracane tylko wtedy, gdy całe zamówienie jest zwracane. W przypadku zwrotu części zamówienia koszt dostawy do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwrot płatności odbywa się przez przelew na konto wskazane przez kupującego.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
 13. Definicję konsumenta i przedsiębiorcy znajdujemy w obecnie obowiązującym kodeksie cywilnym. Pierwsza znajduje się w art. 22 (1), druga natomiast w art. 43(1)

SPOSOBY ZAPŁATY

Aby wystawić fakturę na podstawie paragonu fiskalnego, nabywca musi podać swój numer NIP przed wydaniem paragonu. Wystawienie faktury do paragonu po jego wydaniu nie jest już możliwe. Prosimy zatem upewnić się, czy podczas składania zamówienia, na który ma zostać wystawiona faktura, wpisany jest NIP w odpowiednie miejsce.

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

Przelew na konto bankowe
Forma płatności dedykowana Klientom preferującym samodzielne logowanie do bankowości internetowej lub osobiste odwiedziny placówki bankowej lub pocztowej. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną numer rachunku bankowego, na który powinien dokonać przelewu za zamówiony towar. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu celem przygotowania wysyłki.

mBank
14114020040000310276499920
Opti-Front Michał Radoń
Biertowice 153
32-440 Sułkowice
NIP: 681-202-22-71

Jeśli Klient zdecyduje się na płatność przelewem na konto, zamówiony towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu w Sklepie pełnej kwoty wpłaty za produkt oraz koszty wysyłki.

 1. Płatności internetowe/ e-przelew: Przelewy24
 2. BLIK
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową: przeprowadzane są za pośrednictwem PAYWERK, Odroczona płatność

Zamówienia, które nie zostaną uregulowane w terminie siedmiu dni od daty ich złożenia, zostaną anulowane po wcześniejszym zapytaniu dotyczącym ich aktualności (przesłanym za pomocą poczty elektronicznej).

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Jeżeli Klient wybierze jako formę płatności przelew lub kartę płatniczą, czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia zaczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką kurierską lub do paczkomatu INPOST.
 3. Kupujący powinien dokładnie przyjrzeć się stanowi przesyłki podczas jej odbioru, zwłaszcza czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Firmy Kurierskie. Reklamacje związane z mechanicznymi uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, będą rozpatrywane jedynie po sporządzeniu protokołu szkody, który zostanie podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 5. Bieżące stawki kosztów wysyłek podane są na stronie internetowej sklepu, a mianowicie sklep.opti-front.pl, w zakładce Dostawa. W sytuacji, gdy przesyłka waży więcej niż 30 kg lub jej przeznaczeniem jest kraj inny niż Polska, koszt przesyłki ustalany jest w drodze indywidualnych uzgodnień.

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Jeśli Sklep Online nie jest w stanie zrealizować zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego przez kupującego towaru, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, poinformować o tym konsumenta oraz zwrócić mu całą kwotę, którą od niego otrzymał.
 2. Jeśli Sklep Internetowy nie jest w stanie spełnić swojego zobowiązania z powodu tymczasowej niemożności wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami kupującego, może on uwolnić się od zobowiązania poprzez złożenie alternatywnego świadczenia o takiej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. W takim przypadku sklep musi poinformować konsumenta o prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, z zwróceniem towaru na koszt Sklepu Internetowego.
 3. Do zakupionego towaru dołączone są: dowód zakupu.
 4. W przypadku błędu na stronie sklep internetowy sklep.opti-front.pl zastrzega sobie że może odstąpić od sprzedaży i zwrócić środki klientowi.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacja winna być złożona na piśmie.
 2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.
 3. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 4. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
 5. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 7. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa kupujący.
 8. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do DPD nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
 3. Administratorem danych osobowych jest: Opti-Front Michał Radoń Biertowice 153 32-440 Sułkowice NIP: 681-202-22-71

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2023
 2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie sklep.opti-front.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny sklep.opti-front.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep Opti-Front